СТАТУТ Федерації легкої атлетики Чернігівської області (скачати Статут)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ” (надалі за текстом – “Федерація”) є добровільним неприбут¬ковим громадським об’єднанням фізкультурно-спортивного спрямування, що засова- на на індивідуальному членстві та створена основі єдності інтересів для спільної реа¬лізації мети діяльності Федерації, визначеної цим Статутом.
1.2. Федерація є неприбутковою громадською організацією, що створена з ме¬тою провадження спортивної та оздоровчої діяльності.
1.3. Федерація була створена на підставі рішення Установчих зборів засновни¬ків (протокол № 1 від 18.03.2003 року). Засновниками Федерації виступили громадя¬ни України.
1.4. Федерацію було зареєстровано 21 березня 2003 року Чернігівським облас¬ним управлінням юстиції Чернігівської області (номер запису про включення відомо¬стей про юридичну особу до ЄДР 10641200000006044). Цей текст Статуту Федерації викладений у новій редакції у зв’язку з приведенням його положень до вимог чинного законодавства України.
1.5. У своїй діяльності Федерація керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законами України “Про громадські об’єднання”, “Про фізичну ку¬льтуру і спорт”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм¬ців та громадських формувань”, іншими актами законодавства, прийнятими відпо¬відно до нього та цим Статутом.
1.6. Федерація створена на невизначений термін.
1.7. Діяльність Федерації поширюється на територію України.
1.8. Федерація вільна у виборі напрямів своєї діяльності.
1.9. Діяльність Федерації має суспільний характер, що не суперечить її взає¬модії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими органі¬заціями, рухами, фондами та окремими громадянами.
1.10. Федерації є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
1.11. Федерація набула статусу юридичної особи з моменту її державної реє¬страції в порядку, встановленому чинним законодавством України – 09.08.2012 року.
1.12. Федерація має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки, власну символіку та атрибутику, зразки яких затверджуються Виконавчим комітетом Федерації. Символіка Федерації реєструється в порядку, встановленому чинним законода¬вством.
1.13. Повне найменування Федерації:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”;
Скорочене найменування Федерації:
ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку легкоатлетич¬ного спорту в Чернігівській області та Україні, задоволення і захист спортивних інте¬ресів членів Федерації, сприяння спортивному вихованню молоді, її активному відпо¬чинку.
2.2. Основними завданнями діяльності Федерації є

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

3.1. Федерація утворена і діє на принципах:
■ добровільності;
■ самоврядності;
■ вільного вибору території діяльності;
■ рівності перед законом;
■ відсутності майнового інтересу членів Федерації;
■ прозорості, відкритості та публічності.
3.2. Діяльність Федерації здійснюється на основі Плану (програми) роботи Фе¬дерації, який затверджується Загальними зборами Федерації терміном на один рік. Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Фе¬дерації за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ФЕДЕРАЦІЇ.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ
4.1. Членство у Федерації є добровільним та індивідуальним.
4.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, іно¬земці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 14 років, виконують вимоги цього Статуту Федерації та активно сприяють виконанню її статутних завдань.
4.3. Члени Федерації мають рівні права.
4.4. Рішення про прийом у члени Федерації приймає Виконавчий комітет Феде¬рації.
4.5. Особи вступають, а члени Федерації вибувають із організації шляхом пода¬чі відповідної письмової заяви від фізичної особи на ім’я Виконавчого комітету Феде¬рації про бажання стати членом організації (вийти із Федерації). Така заява має бути розглянута Виконавчим комітетом Федерації у місячний термін з дати її отримання.
Виконавчий комітет має право відмовити у прийнятті у члени Федерації.
4.6. Членство у Федерації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Федерації. Облік членів Федерації здійснюється Виконавчим комітетом грома¬дської організації.
4.7. Члени Федерації мають право:
■ обирати і бути обраними до складу статутних органів Федерації;
■ на участь у зборах, засіданнях статутних органів Федерації;
■ брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних орга¬нів Федерації, до складу яких вони обрані;
■ вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів Федерації та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
■ одержувати інформацію з питань діяльності Федерації;
■ вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються у Федерації до прийняття рішень з цих питань;
■ висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропону¬ються для обрання до статутних органів Федерації;
■ брати участь в усіх заходах, що проводяться Федерацією;
■ на отримання від Федерації допомоги, якої він потребує;
■ вільно вийти із Федерації за власною письмовою заявою;
■ члени Федердції також можуть користуватися іншими правами, передбаченими за-конодавством та/або рішеннями органів управління Федерації.
4.8.Члени Федерації зобов’язані:
■ виконувати вимоги цього Статуту Федерації;
■ брати активну участь у виконанні рішень статутних органів Федерації, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду її мети та напрямів діяльності, всебічно спри-яти зміцненню авторитету організації;
■ сплачувати внески. Розміри вступних та членських внесків, порядок їх сплати ви-значається Положенням про порядок сплати вступних та членських внесків Феде-рації, яке затверджується Виконавчим комітетом Федерації;
■ дотримуватися дисципліни, норм та положень цього Статуту та внутрішніх доку-ментів Федерації, не допускати дій, які наносять організації моральну та/або мате-ріальну шкоду;
■ виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, цим Статутом та рішен¬нями органів управління Федерації.
4.9. Членство у Федерації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторите¬ту територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав лю¬дини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.
4.10. Припинення членства у Федерації може бути здійснено:
4.10.1. за заявою члена про добровільний вихід із Федерації, що подається на розгляд Виконавчого комітету. Виконавчий комітет організації приймає рішення про припинення членства в організації протягом одного місяця з дати отримання заяви;
4.10.2. за рішенням Виконавчого комітету Федерації про примусове виключен¬ня члена за дії, несумісні з перебуванням у Федерації: грубі порушення вимог Стату¬ту, систематичні невиконання рішень її керівних статутних органів, негідну поведін¬ку, що компрометує званий члена Федерації. Рішення про виключення з членів Фе¬дерації приймаються Виконавчим комітетом Федерації простою більшістю голосів присутніх на засіданні.
4.11. У разі смерті члена Федерації припиняється його членство у цій громадсь-кій організації.
4.12. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді у Федерації.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЦІЇ. ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
5.1. Керівними органами Федерації є:
а) Загальні збори членів Федерації – вищий орган управління Федерації;
б) Виконавчий комітет Федерації – виконавчий орган Федерації.
5.2. Контроль за діяльністю Федерації здійснюється Ревізійною комісією.
5.3. Загальні збори членів Федерації (далі – Загальні збори) є вищим керівним органом Федерації, які можуть приймати рішення з усіх питань діяльності Федерації, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Виконавчого ко-мітету.
5.4. У Загальних зборах Федерації беруть участь його члени. Кожний член Фе-дерації має один голос.
5.5. Загальні збори визнаються правомочними, якщо на них присутні не менше 1/2 членів Федерації.
5.6. Чергові Загальні збори скликаються Виконавчим комітетом Федерації не рідше одного разу на два роки. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Виконавчим комітетом, Головою Федерації, а також членами Федерації.
5.7. Позачергові Загальні збори скликаються Виконавчим комітетом Федерації з власної ініціативи, або на вимогу не менше ніж 10 відсотків членів Федерації, з ме¬тою вирішення невідкладних питань, або у разі суттєвої загрози інтересам Федерації.
Якщо вимога членів Федерації про скликання Загальних зборів не виконана Виконав¬чим комітетом, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.
5.8. Виконавчий комітет Федерації повідомляє членів Федерації про дату, місце проведення та порядок денний Загальних зборів за 20 (двадцять) днів до дати їх скли¬кання у письмовій формі листом, факсимільним повідомленням або електронною по¬штою.
5.9. У випадку проведення засідань Загальних зборів Федерації з використан¬ням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та проце¬дура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Виконавчим комітетом Федерації.
5.10. До компетенції Загальних зборів належить вирішення будь-яких питань статутної діяльності Федерації. Загальні збори можуть делегувати Виконавчому комі¬тету Федерації свої права та повноваження по вирішенню всіх питань, крім питань, що належать до їх виключної компетенції.
5.11. Виключною компетенцією Загальних зборів Федерації є:
5.11.1. Визначення основних напрямків діяльності Федерації, затвердження її планів та звітів про їх виконання;
5.11.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Федерації;
5.11.3. Обрання Виконавчого комітету Федерації та відкликання Виконавчого комітету, або окремих членів Виконавчого комітету Федерації;
5.11.4. Обрання та відкликання Голови Федерації;
5.11.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Федерації та Голови Ревізійної комісії Федерації;
5.11.6. Затвердження звітів Виконавчого комітету Федерації;
5.11.7. Реалізація права власності на майно та кошти Федерації шляхом прий¬няття відповідних рішень щодо напрямів використання майна та коштів Федерації та надання Виконавчому комітету Федерації, Голові Федерації відповідних повноважень щодо здійснення окремих функцій з господарського управління майном та коштами Федерації;
5.11.8. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Федерації;
5.11.9. Прийняття рішення про припинення діяльності Федерації шляхом само¬розпуску або реорганізації громадської організації;
5.11.10. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балан¬су Федерації.
5.12. Рішення Загальних зборів приймаються більшістю голосів присутніх. Рі¬шення про внесення змін та доповнень до Статуту Федерації, а також припинення її діяльності приймаються 3/4 голосів, присутніх на Загальних зборах. Рішення Загаль¬них зборів можуть також прийматися з використанням засобів зв’язку у порядку, встановленому п. 5.9. цього Статуту.
5.13. Голова Загальних зборів обирається з числа членів Федерації.
Робота Загальних зборів Федерації, результати голосування та прийняті рішен¬ня відображаються в протоколах. Протоколи Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів та підписуються Головою і секретарем Загальних зборів Федерації.
5.14. В період між Загальними зборами керівництво Федерацією здійснює Ви¬конавчий комітет – орган, який уповноважений вирішувати усі питання статутної дія¬льності Федерації, крім тих, що віднесених до виключної компетенції Загальних збо¬рів.
5.15. Виконавчий комітет Федерації обирається Загальними зборами терміном на 2 роки та виконує функції з управління поточною, організаційною діяльністю Фе¬дерації.
5.16. Виконавчий комітет підзвітний Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Виконавчий комітет діє від імені Федерації у межах, передбачених цим Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством України.
5.17. Структура Виконавчого комітету, його склад та адміністративні функції кожного члена Виконавчого комітету затверджуються Загальними зборами. Члени Виконавчого комітету є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність пе¬ред ними за діяльність Федерації та належне виконання своїх посадових обов’язків.
5.18. До компетенції Виконавчого комітету Федерації належить вирішення та¬ких питань:
5.18.1. Організація виконання рішень Загальних зборів Федерації;
5.18.2. Скликання Загальних зборів Федерації та формування їх порядку денно-го, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів та підготовка проектів рішень з цих пи¬тань до Загальних зборів;
5.18.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам Федерації щодо визначення основних напрямків діяльності Федерації, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Федерації;
5.18.4. Затвердження поточних планів діяльності Федерації та заходів, необхід-них для їх виконання;
5.18.5. Прийняття рішення про прийом до членів Федерації, а також про їх вибуття із Федерації за власним бажанням; прийняття рішення про примусове виклю-чення із членів Федерації; ’
5.18.6. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням За-гальних зборів Федерації;
5.18.7. Прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів Федерації, затвердження їх Положень та призначення керівників таких відокремлених підроз¬ділів;
5.18.8. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів та символіки Федерації;
5.18.9. Розгляд скарг на дії членів Федерації;
5.18.10. Прийняття рішення про створення юридичних осіб (товариства, під-приємства) Федерації, затвердження їх статутів, призначення їх керівників;
5.18.11. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної ко-мпетенції Загальних зборів Федерації.
5.19. Усі питання, що входять до компетенції Виконавчого комітету, вирішую-ться колегіально на засіданнях Виконавчого комітету. Головує на засіданнях Викона-вчого комітету Голова Федерації.
5.20. Виконавчий комітет проводить чергові і позачергові засідання.
Чергові засідання скликаються Головою Федерації не рідше, ніж раз на півро¬ку. Про час місце, та порядок денний засідання члени Виконавчого комітету повідом-ляються заздалегідь.
Позачергові засідання скликаються на вимогу не менше 1/3 членів Виконавчо¬го комітету. Виконавчий комітет звітує перед членами Федерації на Загальних зборах організації.
5.21. Засідання Виконавчого комітету вважається правомочним в разі присут-ності на ньому не менше 2/3 її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Виконавчого комітету Федерації.
5.22. Кожен член Виконавчого комітету може виступати з ініціативою про при-йняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Виконавчого комітету.
5.23. В разі неможливості забезпечення кворуму на засіданні Виконавчого ко-мітету, що скликається, для вирішення термінових питань дозволяється проводити опитування шляхом листування. У цьому випадку кожен член Виконавчого комітету своє рішення викладає (посвідчує) у письмовому вигляді. Рішення, прийняте у такому порядку, є чинним, якщо у голосування взяли участь всі члени Виконавчого комітету Федерації.
5.24. Голова Федерації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Федерації в межах, встановлених цим Статутом, Загальними зборами та Ви-конавчим комітетом, і в межах своєї компетенції та повноважень, забезпечує вико¬нання їх рішень.
5.25. Голова Федерації очолює Виконавчий комітет Федерації. Голова Федера¬ції обирається та відкликається Загальними зборами Федерації терміном на два роки, він є підзвітним Загальним зборам та Виконавчому комітету Федерації.
5.26. Голова Федерації:
5.26.1. Діє від імені Федерації без довіреності та представляє Федерацію у її стосунках з іншими особами;
5.26.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та до-кументи Федерації;
5.26.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського об¬ліку та звітності Федерації;
5.26.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Федерації, застосовує до них заходи заохочення та стяг¬нення, затверджує посадові обов’язки працівників Федерації;
5.26.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Федерації в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу;
5.26.6. Виступає розпорядником коштів та майна Федерації, укладає та підпи¬сує від імені Федерації господарські та інші договори, контракти, фінансові, бухгал¬терські та платіжні документи, видає довіреності на право вчинення дій та представ¬ництва від імені Федерації; відкриває рахунки Федерації в установах банків;
5.26.7. Організовує роботу Виконавчого комітету, розподіляє обов’язки між йо¬го членами; скликає засідання Виконавчого комітету, формує, порядок денний засі¬дань Виконавчого комітету та головує на засіданнях Виконавчого комітету;
5.26.8. Вирішує інші питання діяльності Федерації відповідно до мети і основ¬них завдань діяльності, які віднесені до її компетенції цим Статутом, приймає із заз¬начених питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що від¬носяться до компетенції інших органів управління Федерації.
5.26.9. Звітує про свою роботу та роботу Виконавчого комітету перед Загальни¬ми зборами Федерації на чергових Загальних зборах;
5.26.10. Виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного за-конодавства України.
5.27. Голова Федерації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів Федерації до закінчення строку:
5.27.1. за власним бажанням;
5.27.2. при невиконанні вимог Статуту Федерації;
5.27.3. за вчинення протиправного діяння;
5.27.4. за заподіяння шкоди Федерації.
5.28. Ревізійна комісія Федерації обирається Загальними зборами терміном на 2 роки. Ревізійна комісія Федерації здійснює контроль за використанням коштів та ін¬шого майна Федерації, вимагає від посадових осіб апарату Федерації всієї необхідної
документації по фінансово-господарській діяльності Федерації, її товариств та під-приємств, бере участь у складанні декларацій про доходи та витрати Федерації для представлення до податкових та інших контролюючих органів.
Діяльність Ревізійної комісії Федерації визначається Положенням про Ревізій¬ну комісію Федерації, яке затверджується Загальними зборами.
5.29. Ревізійна комісія Федерації вирішує всі питання на своїх засіданнях, які скликаються Головою Ревізійної комісії не рідше одного разу на півроку. Позачергові засідання Ревізійної комісії проводяться на вимогу не менше 1/3 членів Ревізійної комісії.
5.30. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним в разі присутності на ньому не менше 2/3 її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього про-голосувало більшість присутніх членів Ревізійної комісії Федерації.
5.31. Голова Ревізійної комісії Федерації очолює Ревізійну комісію Федерації і обирається Загальними зборами Федерації терміном на 2 роки.
5.32. Члени Ревізійної комісії Федерації можуть брати участь в засіданнях Ви-конавчого комітету Федерації з правом дорадчого голосу.
5.33. Виконавчий комітет, Голова Виконавчого комітету Федерації, Ревізійна комісія Федерації зобов’язані періодично, але не рідше ніж один раз на рік, звітувати на чергових або позачергових Загальних зборах Федерації з питань, пов’язаних з реа-лізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Федерації.
5.34. Усі керівні та контрольні органи Федерації мають у ЗО денний терміни на-давати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Федерації щодо діяльності керівних органів та реалізації ними статутних завдань.
Керівні органи Федерації мають забезпечити для його членів вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснені ста-тутні завдання

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ,
БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ

6.1. Рішення, дії, бездіяльність Голови Федерації та/ або Виконавчого комітету Федерації, відокремлених підрозділів Федерації можуть бути оскаржені будь-яким членом Федерації, або особою, якій такими рішеннями, діями чи бездіяльністю зав¬дано (завдається) шкода.
Письмова скарга подається до Виконавчого комітету Федерації, яка на своєму засіданні встановлює порядок розгляду даної скарги та безпосередньо здійснює її роз-гляд у місячний строк.
У разі необхідності додаткового вивчення матеріалів за скаргою та не обхід- ності збору додаткової інформації, даний строк може бути збільшено за рішенням Ви-конавчого комітету Федерації з обов’язковим письмовим повідомленням про таке продовження скаржника. Про результати розгляду скарги письмово повідомляється скаржнику у 10-денний термін з дня винесення рішення за скаргою члена Федерації. При незгоді з прийнятим рішенням скаржник має право оскаржити його у встановле-ному законодавством порядку.
6.2. Рішення, дії, бездіяльність вищого керівного органу Федерації можуть бу¬ти оскаржені будь-яким членом Федерації, або особою, якій такими рішеннями, діями чи бездіяльністю завдано (завдасться) шкода, шляхом направлення письмової скарги на адресу Федерації. При отриманні вказаної письмової скарги Голова Федерації ви¬носить дане питання на розгляд чергових Загальних зборів Федерації, або виносить питання на розгляд Виконавчого комітету Федерації про скликання позачергових За¬гальних зборів Федерації з розгляду отриманої скарги. Одночасно про прийняті рі-
шення письмово повідомляється скаржнику. При незгоді із прийнятим рішенням ска-ржник має право оскаржити його у встановленому законодавством порядку.

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ФЕДЕРАЦІЇ

7.1. Федерації може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здій-снення її статутної діяльності.
7.2. У власності Федерації можуть перебувати рухоме та нерухоме майно, в то¬му числі будинки та споруди, а також транспортні засоби, матеріальні та нематеріа¬льні активи, кошти, та інше майно, необхідне для виконання статутної мети Федера¬ції.
7.3. Джерелами формування майна та коштів Федерації є:
■ майно та кошти, які відповідно до закону передані Федерації її членами або дер-жавою;
■ кошти та майно, набуте від вступних та членських внесків;
■ пасивні доходи Федерації;
■ благодійна, технічна та гуманітарна допомога;
■ гранди від державних структур, благодійних фондів та міжнародних організацій;
■ майно та кошти пожертвувані громадянами, підприємствами, установами, органі-заціями (спонсорами);
■ майно, придбане за рахунок власних коштів, а також тимчасово наданих в кори-стування (крім розпорядження);
■ дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної (у тому числі гуманітарної) допомоги, що надається неприбутковим організаціям відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
■ кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансо¬вої допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Федера¬ції.
7.4. Федерація має право здійснювати до будь-якого майна та коштів, що зна-ходяться у її власності, передбачені законодавством угоди, що не суперечать її ста-тутній меті та основним напрямам, а також законодавству України.
7.5. Право власності Федерації реалізовує її вищий орган управління – Загальні збори членів організації – в порядку, передбаченому законом та цим Статутом. Окре¬мі функції щодо управління майном за рішенням Загальних зборів можуть бути пок¬ладені на Виконавчий комітет Федерації.
7.6. Доходи (прибутки) та майно Федерації або їх частина не підлягають розпо-ділу серед засновників (учасників), членів Федерації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Федерації та інших пов’язаних з ними осіб.
7.7. Доходи (прибутки) Федерації використовуються виключно для фінансуван-ня видатків на утримання Федерації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів її ді-яльності, визначених цим Статутом.
7.8. Федерація має право мати спонсорів, які можуть здійснювати добровільні пожертвування на користь Федерації в грошовій або іншій формі.
7.9. Федерація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Федерації не несуть відповідальності за зобов’я-заннями Федерації.
7.10. Федерація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, фінан-сову та статистичну звітність, бути зареєстрованим в органах державної фіскальної служби та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону.
7.11. Державний контроль за діяльністю Федерації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ФЕДЕРАЦІЇ

8.1. З метою більш ефективної реалізації статутної мети Федерації за рішенням Виконавчого комітету можуть створюватися відокремлені підрозділи Федерації.
8.2. Відокремлені підрозділи Федерації не є юридичними особами.
8.3. У своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються Положеннями, які затверджуються Виконавчим комітетом Федерації. Положення про відокремлені під-розділи не повинні суперечити Статуту Федерації.
8.4. Відокремлені підрозділи Федерації:
■ реалізують статутні мету та напрями діяльності Федерації у певному регіоні Укра¬їни (в межах повноважень, наданих їм рішенням Виконавчого комітету Федера¬ції);
■ проводять роботу по залученню нових членів Федерації всіма можливими засоба¬ми, не забороненими чинним законодавством України;
■ представляють Федерацію на території певного регіону України.
8.5. Керівник відокремленого підрозділу призначається виконавчим комітетом Федерації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Федерації.
8.6. Керівник відокремленого підрозділу Федерації має право:
■ використовувати назву та символіку Федерації для реалізації завдань організації;
■ отримувати допомогу у реалізації завдань Федерації від керівних органів та поса-дових осіб організації;
■ бути присутнім на Загальних зборах, засіданні Виконавчого комітету Федерації;
■ звертатись з клопотаннями до керівних органів Федерації;
■ на всебічне сприяння від керівних органів Федерації.
8.7. Керівник відокремленого підрозділу Федерації зобов’язаний:
■ дотримуватись вимог Статуту Федерації;
■ активно впроваджувати рішення керівних органів Федерації (прийнятих в межах Статуту Федерації та чинного законодавства);
■ не допускати дій, спрямованих на порушення честі та гідності членів Федерації.
8.8. Діяльність відокремленого підрозділу припиняється за рішенням Виконав-чого комітету Федерації.
8.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом Феде-рації, передається до відання Виконавчого комітету організації щодо його подальшо¬го використання відповідно до Статуту організації.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ

9.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Федерації є компетенцією Загаль¬них зборів Федерації.
9.2. Рішення Загальних зборів Федерації з питань змін та доповнень до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 членів Федерації, присутніх на Загальних зборах.
9.3. Федерація повідомляє про внесення змін до Статуту Федерації, зміни у складі керівних органів Федерації, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти
Федерацію, зміну місцезнаходження Федерації уповноважений орган з питань реє-страції у строки, передбачені чинним законодавством.
9.4. До прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації рішення про прийняття повідомлення про зміни до цього Статуту, залишається чинним Статут в редакції, до внесення відповідних змін.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності Федерації відбувається шляхом її реорганізації або саморозпуску.
10.2. Федерація може бути заборонена судом. Заборона Федерації має наслід¬ком припинення її діяльності. У разі прийняття рішення про заборону Федерації майно, кошти та інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного бюд¬жету.
10.3. Реорганізація Федерації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) відбу-вається за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосували не менше ніж 3/4 членів Федерації, присутніх на зборах. У разі реорганізації Федерації майно, права та обов’язки переходять до правонаступників.
10.4. Саморозпуск Федерації відбувається за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосували не менше ніж 3/4 членів Федерації, присутніх на зборах.
10.5. Загальні збори, які прийняли рішення про саморозпуск або реорганіза¬цію, створюють ліквідаційну комісію (або доручають Виконавчому комітету Федера¬ції здійснювати повноваження ліквідаційної комісії) для проведення припинення Фе¬дерації як юридичної особи, а також приймають рішення про використання коштів та майна Федерації після її ліквідації, відповідно до цього Статуту. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і представляє його на затвердження Загальним зборам Федерації.
10.6. Федерація подає (надсилає) рішення про саморозпуск до уповноваженого органу з питань реєстрації згідно вимог законодавства.
10.7. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич¬них осіб-підприємців запису про рішення Федерації про саморозпуск розпочинається припинення Федерації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна ко-місія.
10.8. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізи¬чних осіб-підприємців запису про рішення Федерації про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване Федерацією.
10.9. У разі припинення Федерації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Федерації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
10.10. Федерація є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення від-повідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-під-приємців та громадських формувань.

 

Один комментарий

  1. Runner :

    Так кого избрали? Я далеко от Чернигова, но интересно.

Leave a Comment