СТАТУТ

 ФЕДЕРАЦІЇ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

УКРАЇНИ

КИЇВ

1. Визначення термінів

 У цьому статуті терміни вживаються у такому значенні:

Легка атлетика – змагання на стадіоні, біг по шосе, спортивна ходьба, крос та біг по горах.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ) – всесвітній керівний орган. ІААФ створена на необмежений період часу з юридичним статусом асоціації у відповідності до законодавства країни Монако (акт № 1072 від 27 червня 1984 р.);

Європейська асоціація легкої атлетики (ЄАА) – континентальна асоціація ІААФ, що відповідає за популяризацію легкої атлетики на Європейському континенті;

Конституція ІААФ – установчий акт ІААФ. Як Основний Закон легкої атлетики Конституція ІААФ становить ядро системи відносин у легкій атлетиці;

Регламенти – регламенти ІААФ, які затверджуються час від часу Радою;

Правила – правила змагань ІААФ, які викладені в книзі правил;

Рада – Рада ІААФ, згідно Конституції ІААФ;

Клуб – товариство легкоатлетів, які є членами Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) у відповідності з правилами ІAAФ;

Національна федерація – національний керівний орган легкої атлетики, що є членом ІААФ;

Членство в ІААФ – національний керівний орган легкої атлетики, що згоден виконувати вимоги Конституції, Правил та Регламентів ІААФ. Тільки одна національна федерація від держави або території може бути членом ІААФ і має бути визнана ІААФ у якості національного керівного органа легкої атлетики на даній території. Юрисдикція членів ІААФ має бути обмежена політичними кордонами держави або території, яку вони репрезентують;

ФЛАУ – органвизнаний ІААФ у якості національного керівного органу легкої атлетики в Україні, Федерація легкої атлетики України;

МОК – Міжнародний Олімпійський Комітет;

НОК – Національний Олімпійський Комітет України;

Регіональні спортивні федерації – федерації Автономної республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя, а саме територій що входять в систему адміністративно-територіального устрою України (згідно ст. 133, Конституції України), та є колективними членами ФЛАУ;

Місцеві спортивні федерації – федерації районів, міст, тощо, що утворені представниками місцевих громад у відповідності до адміністративно-територіальної системи Автономної республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя;

Спортсмен-легкоатлет – громадянин України, член ФЛАУ, який регулярно займається легкою атлетикою та виступає у змаганнях, що проводяться під егідою ФЛАУ чи регіональної федерації;

Тренер з легкої атлетики – член ФЛАУ, що тренує спортсменів-легкоатлетів та має відповідну кваліфікацію;

Спортивний суддя з легкої атлетики – член ФЛАУ, атестований згідно вимог ІААФ;

Тренер-організатор з легкої атлетики – член ФЛАУ уповноважений органами виконавчої влади або ФЛАУ для співпраці з легкоатлетами;

Представник атлетів – фізична особа, яка на підставі відповідної угоди представляє інтереси спортсмена-легкоатлета, і яка затверджена у цій якості ФЛАУ. Може представляти інтереси більше одного спортсмена;

Регіональна збірна команда – склад спортсменів-легкоатлетів за переліком, який затверджений регіональною федерацією;

Штаб-квартира – територіальне знаходження постійного робочого місця Президента ФЛАУ;

Легкоатлетичні споруди – спортивні споруди, що відповідають Правилам ІААФ;

Дитяча легка атлетика – спортивні змагання та тренування, що проводяться відповідно до Правил ІААФ з обмеженнями за віковими категоріями.

 2. Загальні положення

 2.1. Федерація легкої атлетики України (надалі ФЛАУ) є Всеукраїнським об’єднанням громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – регіональних федерацій легкої атлетики Автономної республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя. ФЛАУ створена для сприяння розвитку легкої атлетики, у відповідності щодо мети, завдань, структури, статутним та регламентним вимогам, структурі ІААФ.

2.2 Згідно закону України про фізичну культуру та спорт (стаття 36/6 „Держава та національна спортивна федерація”) та згідно договору з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту України про статус національної федерації ФЛАУ на період дії відповідного Свідоцтва, що видане центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту, наділена:

 • повноваженнями з розвитку легкої атлетики в Україні;
 • виключним правом представляти легку атлетику України у міжнародних легкоатлетичних заходах;
 • виключним правом на організацію та проведення офіційних міжнародних легкоатлетичних змагань на території України

на період дії Свідоцтва, що видане центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту.

2.3. ФЛАУ заснована на необмежений період часу з юридичним статусом об’єднання громадських організації згідно діючого законодавства України та акту про визнання ІААФ.

2.4. ФЛАУ створена і діє на засадах добровільності, самоврядування, законності та гласності. Вона вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

2.5. ФЛАУ є єдиним національним керівним органом легкої атлетики на території України на період дії Свідоцтва, що видане центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту, визнає Конституцію ІААФ, регламенти і правила ІААФ та ЄАА, а також є членом ІААФ.

2.6. ФЛАУ є неприбутковою громадською організацією, у своїй діяльності керується Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами України та своїм Статутом. Діяльність ФЛАУ розповсюджується на всю територію України.

2.7. ФЛАУ визнає мету і принципи Олімпійського руху, взаємодіє з НОК України та Центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту України.

2.8. ФЛАУ є юридичною особою, має круглу печатку, штампи, бланки зі своїми найменуванням і символікою, зразки яких затверджуються Виконавчим комітетом ФЛАУ, символіка реєструється в установленому порядку.

2.9 Найменування:

Повна назва українською мовою – Федерація легкої атлетики України.

Повна назва англійською мовою – Ukraіnіan Athletіc Federatіon.

Скорочена назва українською мовою – ФЛАУ.

Скорочена назва англійською мовою – UAF.

2.10. ФЛАУ для виконання своїх статутних завдань може укладати угоди, взаємодіяти з державними установами, підприємствами та організаціями будь якої форми власності, встановлювати і розвивати ділові контакти з спортивними асоціаціями, федераціями, спілками, об’єднаннями, тощо, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному і третейському судах.

2.11. ФЛАУ може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати в межах своєї компетенції прямі міжнародні контакти і зв`язки, укладати відповідні угоди.

2.12. Штаб-квартира ФЛАУ знаходиться в Києві. Юридична адреса ФЛАУ: 01019, Київ-19, вулиця Еспланадна,  42. 

3. Мета, завдання і напрямки діяльності ФЛАУ

 3.1. Основною метою ФЛАУ є діяльність з розвитку легкої атлетики в Україні та захисту інтересів членів ФЛАУ.

3.2. Основними завданнями ФЛАУ є:

 • формування здорового способу життя, розвитку фізичних і морально –  вольових якостей громадян засобами легкої атлетики;
 • підвищення спортивної та професійної майстерності атлетів, тренерів, суддів, інших фахівців;
 • виконання програм і планів підготовки до виступу збірних команд і окремих спортсменів у спортивних змаганнях в Україні та за її межами;
 • забезпечення участі представників ФЛАУ у роботі відповідних міжнародних спортивних об’єднань і організацій;

3.3. ФЛАУ в установленому порядку :

 • розробляє календар спортивних заходів і положення про змагання, подає та затверджує їх разом з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту України;
 • організує і проводить спортивні змагання, навчально-тренувальні збори, спортивні та культурно-спортивні заходи для членів Федерації та запрошених іноземних команд, спортсменів і фахівців, бере участь у їх матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні цих заходів;
 • взаємодіє з Представниками атлетів у відповідності до Правил та регламентів ІААФ ;
 • розробляє і вдосконалює принципи і основні критерії формування збірних команд України з легкої атлетики;
 • здійснює заходи щодо профілактики попередження застосування і розповсюдження допінгу. У відповідності до чинного законодавства проводить тестування на допінг. Може надавати дозвіл відповідним міжнародним організаціям проводити заходи допінг-контролю серед своїх атлетів на території України та за її межами на змаганнях та у поза змагальний період;
 • реєструє рекорди та вищі досягнення спортсменів України;
 • видає методичні, довідкові, інформаційні та інші матеріали з питань розвитку легкої атлетики;
 • розглядає, представляє матеріали щодо присвоєння спортсменам, тренерам, суддям, іншим фахівцям спортивних почесних звань та нагород;
 • бере участь у здійсненні заходів з питань сертифікації, будівництва та експлуатації легкоатлетичних спортивних споруд, розширення виробництва та розповсюдження легкоатлетичного обладнання, приладів, технічних засобів;
 • аналізує і підводить підсумки розвитку легкої атлетики, організує роботу з підвищення кваліфікації тренерів, суддів та інших фахівців легкої атлетики;
 • затверджує зразки офіційної, пам`ятної, сувенірної, призової атрибутики ФЛАУ, організує їх виготовлення та розповсюдження;
 • для виконання своїх статутних завдань може створювати робочі органи – комітети, комісії, тощо.
 • може здійснювати комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств із статусом юридичної особи;
 • може засновувати засоби масової інформації;
 • може вносити до державних органів пропозиції з питань розвитку легкої атлетики в Україні.

4. Участь у ФЛАУ

 4.1. Учасниками ФЛАУ можуть бути легалізовані у встановленому законом порядку громадські організації – регіональні спортивні федерації легкої атлетики Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя.

4.2. У ФЛАУ є почесні члени, це особи, які зробили істотний внесок в розвиток легкої атлетики України. Почесне членство регулюється положенням, що затверджується Президією ФЛАУ.

4.3. Вступ регіональної спортивної федерації легкої атлетики до ФЛАУ здійснюється за рішенням керівного органу такої легалізованої громадської організації, яке має бути подано до Виконавчого комітету ФЛАУ. Учасником ФЛАУ визнається регіональна спортивна федерація легкої атлетики за яку проголосувало проста більшість присутніх на засіданні членів Виконавчого комітету ФЛАУ.

4.4. Учасники ФЛАУ реалізують свої права і обов’язки через своїх повноважних представників.

4.5. Припинення участі та інші санкції:

Припинення участі регіональної спортивної федерації легкої атлетики у ФЛАУ здійснюється у добровільному порядку на підставі рішення керівного органу учасника ФЛАУ, а також виключення учасника ФЛАУ:

 • надання до Президії ФЛАУ рішення про добровільний вихід з ФЛАУ;
 • невиконання або порушення статутних або регламентних вимог ФЛАУ, ІААФ, ЄАА.

Виконавчий комітет ФЛАУ має наступні повноваження:

 • припиняти участь регіональної спортивної федерації легкої атлетики у ФЛАУ на певний період часу або до того, як зміняться чи перестануть існувати відповідні підстави;
 • відновлювати участь регіональної спортивної федерації легкої атлетики у ФЛАУ, участь якої було припинено;
 • робити регіональній спортивній федерації легкої атлетики зауваження або попередження;
 • обкладати регіональну спортивну федерацію легкої атлетики штрафом;
 • не надавати регіональній спортивній федерації легкої атлетики гранти або субсидії;
 • відстороняти (у тому числі дискваліфікувати) спортсменів, тренерів, суддів та інших фахівців регіональної спортивної федерації легкої атлетики або саму регіональну федерацію від участі у будь-якому одному або декількох різного типу змаганнях;
 • обкладати регіональну спортивну федерацію легкої атлетики або її представників будь-якими іншими санкціями, які є доречними.

4.6. Регіональні спортивні федерації легкої атлетики – учасники ФЛАУ мають право:

 • обирати делегатів на конференцію ФЛАУ;
 • делегувати до складу Президії ФЛАУ одного представника;
 • вносити пропозиції щодо кандидатур на вибори Президента та до статутних органів ФЛАУ;
 • брати участь у заходах, які проводить ФЛАУ;
 • користуватись послугами ФЛАУ;
 • отримувати від статутних органів ФЛАУ інформацію про її діяльність;
 • використовувати за погодженням з ФЛАУ символіку ФЛАУ;
 • припинити свої повноваження у ФЛАУ.

4.7. Учасники ФЛАУ зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Статутів та Правил ФЛАУ, ІААФ, ЄАА;
 • виконувати рішення Конференції, Президії та Виконавчого комітету ФЛАУ, Ревізійної та Арбітражної комісій;
 • брати участь у заходах, що проводять ФЛАУ;
 • вирішувати спірні питання своїх учасників, спірні питання, які можуть виникнути між учасниками ФЛАУ, спірні питання між учасником ФЛАУ та керівними органами ФЛАУ, в Арбітражній комісії ФЛАУ, якщо ці питання відносяться до її компетенції. Рішення Арбітражної комісії вважається остаточним і розповсюджується на всі сторони конфлікту;
 • дотримуватися вимог законодавства України щодо допінгу у спорті;
 • матеріально підтримувати діяльність ФЛАУ шляхом внесення внесків учасників і добровільних пожертвувань;
 • зберігати конфіденційну інформацію ФЛАУ.

4.8. У змаганнях та інших спортивних заходах, що проводить ФЛАУ, мають право брати участь тільки її учасники. Допуск запрошених іноземних команд, інших спортсменів і фахівців до цих спортивних заходів здійснюється за умови відповідного рішення Виконавчого комітету ФЛАУ.

4.9. Членство у лавах ФЛАУ спортсменів-легкоатлетів, тренерів, суддів та інших фахівців здійснюється через вступ до легалізованих у встановленому законом порядку громадських організацій учасників ФЛАУ – регіональних спортивних федерації легкої атлетики Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя, або через вступ до місцевих спортивних федерацій, які є колективними членами регіональних спортивних федерацій легкої атлетики.

Спортсмени-легкоатлети, які не досягли 14-річного віку є членами дитячих регіональних громадських організацій. Дитячі регіональні громадські спортивні організації утворюються при відповідних регіональних федераціях легкої атлетики Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Громадяни України, які здійснюють своє членство у ФЛАУ шляхом вступу до лав регіональних спортивних федерацій легкої атлетики Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, і виключно через членство в наведених регіональних федераціях мають право:

 • обирати та бути обраними до статутних органів ФЛАУ;
 • делегувати ФЛАУ свої права;
 • виносити на розгляд Конференції, Президії, Виконкому та інших статутних органів ФЛАУ пропозиції, клопотання, запити, пов’язані з її діяльністю;
 • брати участь у заходах, що проводить ФЛАУ;
 • представляти ФЛАУ в складі збірної команди України на міжнародних змаганнях;
 • користуватися послугами ФЛАУ;
 • використовувати символіку ФЛАУ;
 • використовувати послуги Представників атлетів за умови надання ФЛАУ письмових контрактів між атлетом і його Представником, між ФЛАУ і Представником, у яких повинні бути викладені основні норми Правил ІААФ, що стосуються взаємодії між ФЛАУ та Представником спортсмена. Якщо спортсмен використовує послуги не уповноваженого Представника, то до нього застосовуються дисциплінарні заходи у відповідності до Правил, регламентних документів ІААФ та Статуту ФЛАУ;
 • отримувати від статутних органів ФЛАУ інформацію про її діяльність;
 • припинення своїх повноважень у ФЛАУ через припинення членства у регіональній спортивній федерації легкої атлетики. 

5. Статутні органи ФЛАУ

 5.1.     Найвищим керівним органом ФЛАУ є Конференція.

5.2.     Конференція скликається один раз у два роки. Дата і місце проведення Конференції визначається Виконавчим комітетом ФЛАУ.

Виконавчий комітет ФЛАУ встановлює квоту представництва делегатів на Конференцію для членів ФЛАУ, визначає дату проведення та формує проект порядку денного Конференції. Пропозиції до порядку денного Конференції можуть надсилатися членами ФЛАУ до Виконкому за два місяці до її проведення. Проект порядку денного Конференції надсилається делегатам за місяць до її скликання. Остаточний порядок денний затверджує Конференція ФЛАУ.

5.3.     Звітно-виборна Конференція скликається один раз на чотири роки.

Скликання позачергової Конференції проводиться за рішенням Президії або Президента ФЛАУ, або на вимогу одної третини членів ФЛАУ.

5.4.     Конференція вважається повноважною при наявності не менше двох третин обраних делегатів. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів від присутніх делегатів Конференції. Рішення про внесення змін до Статуту та про припинення діяльності ФЛАУ приймаються двома третинами голосів від загальної чисельності обраних делегатів Конференції. Прийняття рішень з питань, що не включені до порядку денного, не допускається .

5.5.     Конференція ФЛАУ:

 • визначає основні напрямки діяльності ФЛАУ;
 • вносить зміни та доповнення до Статуту;
 • один раз на чотири роки обирає з кандидатур – членів ФЛАУ Президента, Ревізійну комісію, а також за поданням Президента – Першого віце-президента, Віце-президентів, Генерального секретаря, членів Виконкому, а також затверджує склад Президії;
 • заслуховує та затверджує звіти Президента, Президії, Ревізійної комісії, робочих органів ФЛАУ;
 • реалізує право власності на кошти та майно ФЛАУ та покладає функції господарського управління майном на Президента, Виконком ФЛАУ, Секретаріат ФЛАУ;

5.6.      Президія ФЛАУ є вищим керівним органом в період між Конференціями ФЛАУ. До складу Президії входять: Президент, Перший віце-президент, Віце-президенти, Генеральний секретар, члени Виконкому, а також делеговані від колективних членів ФЛАУ інші члени Президії.

5.7.      Президія збирається на свої засідання щонайменше один раз на рік. Засіданням Президії керує Президент ФЛАУ – Голова Президії або, при його відсутності, перший Віце-президент. Позачергові засідання Президії ФЛАУ скликаються за ініціативою Президента або на вимогу не менше третини членів Президії.

Президія має право приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менше половини її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

5.8.      До компетенції Президії ФЛАУ належить:

 • організація виконання визначених Конференцією напрямків роботи ФЛАУ;
 • контроль та регулювання оперативної діяльності ФЛАУ;
 • визначення структури управління;
 • прийом до ФЛАУ колективних членів ФЛАУ;
 • затвердження фінансового звіту за минулий рік та бюджету на наступний рік;
 • створення Арбітражної комісії, затвердження Положення про неї та її чисельного і персонального складу ;
 • прийняття рішень про вступ до інших громадських організацій та спілок спортивного спрямування;
 • прийняття рішення щодо проведення позачергової Конференції в разі необхідності вирішення невідкладних питань, визначення місця, дати та проекту порядку денного позачергової Конференції;
 • присвоєння звання Почесного члена ФЛАУ.

Президія має право розглядати будь-які питання діяльності ФЛАУ, крім тих, що відносяться до компетенції Конференції. Протокол засідання Президії підписують Президент та Генеральний секретар Федерації.

5.9. Президент Федерації:

 • обирається Конференцією із складу обраних делегатів прямим голосуванням терміном на чотири роки і володіє вищими виконавчо-розпорядчими повноваженнями. Президент ФЛАУ керує роботою Президії, Виконкому та головує на їх засіданнях, має право вирішального голосу при рівності голосів.
 • організує діяльність Федерації у відповідності до чинного законодавства України, цього Статуту, статутних та регламентних документів ІААФ і ЄАА;
 • подає делегатам Конференції пропозиції щодо обрання з членів ФЛАУ Першого віце-президента, Віце-президентів, Генерального секретаря та членів Виконавчого комітету;
 • затверджує функціональні обов’язки Першого віце-президента, Віце-президентів та штатних працівників ФЛАУ;
 • підписує всю офіційну документацію;
 • стежить за відповідністю діяльності ФЛАУ до цього Статуту;
 • керує здійсненням програм ФЛАУ;
 • здійснює прийом на роботу штатних працівників ФЛАУ за контрактом;
 • несе відповідальність (разом з Генеральним секретарем ФЛАУ) за фінансову діяльність, розподіл і використання матеріальних і фінансових фондів на підставі рішень Конференції, Президії, Виконкому ФЛАУ;
 • діє без доручення від імені ФЛАУ, представляє і захищає її інтереси у відносинах з усіма установами, організаціями і громадянами, в тому числі закордонними;
 • укладає угоди, видає доручення від імені Федерації на виконання будь-яких дій у межах своїх повноважень, відкриває в установах банків рахунки;
 • у разі необхідності скликає позачергову Конференцію ФЛАУ.

5.10. Перший Віце-президент виконує функції Президента в разі його відсутності.

5.11. Генеральний секретар ФЛАУ відповідає за роботу штатного апарату Секретаріату ФЛАУ і виконує наступні функції:

 • складає проекти щорічних кошторисів, звітів Виконкому ФЛАУ;
 • репрезентує ФЛАУ в різних інстанціях;
 • веде листування з організаціями та установами;
 • готує матеріали для проведення Конференцій та засідань Президії, Виконавчого комітету ФЛАУ ;
 • готує і підписує разом з Президентом протоколи та рішення Виконавчого комітету, Президії та Конференції ФЛАУ;
 • виконує обов`язки секретаря засідань Президії, Виконавчого комітету та Конференцій ФЛАУ;
 • контролює виконання Статуту та регламентних документів ІААФ, ЄАА, ФЛАУ.

5.12. Для здійснення постійного керівництва діяльністю ФЛАУ Конференція обирає Виконавчий комітет, до складу якого входять Президент, Перший віце-президент, віце-президенти, Генеральний секретар та члени Виконкому, один з яких представляє жіночий комітет. Чисельний склад Виконавчого комітету визначається Конференцією.

5.13.    Виконавчий комітет збирається за необхідністю.

5.14.    Виконавчий комітет:

 • проводить всю роботу по забезпеченню діяльності ФЛАУ у відповідності до цього Статуту;
 • здійснює виконання рішень Конференції та Президії;
 • затверджує кошторис на статутну діяльність ФЛАУ. Встановлює чисельність штатного апарату ФЛАУ і затверджує штатний розпис;
 • здійснює поточне керівництво діяльністю ФЛАУ;
 • затверджує Календарний план спортивно-масових заходів і Положень про змагання ФЛАУ;
 • здійснює контроль за організацією та проведенням змагань за Календарним планом ФЛАУ, а також міжнародних змагань, що проводяться на території України;
 • затверджує склади делегацій ФЛАУ для участі у змаганнях за Календарним планом ФЛАУ;
 • затверджує керівний склад суддівських колегій змагань за Календарним планом ФЛАУ;
 • приймає рішення про дисциплінарні заходи за порушення відповідних правил та регламентів відповідно до п. 3.9 Статуту;
 • реєструє рекорди та вищі досягнення атлетів України;
 • затверджує склади робочих органів, тимчасових та постійно діючих комітетів, комісій, тощо, та основні напрямки їх роботи;
 • приймає рішення щодо проведення нарад, конференцій, семінарів, інших заходів;
 • затверджує зразки печатки, штампів та символіки ФЛАУ;
 • приймає рішення щодо створення госпрозрахункових установ, підприємств та організацій;
 • приймає рішення щодо звання “Національний суддя з легкоатлетичного спорту України”;
 • приймає рішення щодо проведення чергової Конференції ФЛАУ.

5.15.    Виконком здійснює функції, визначені цим Статутом, рішеннями Конференції, Президії, за винятком питань, які відносяться до виключної компетенції Конференції або Президії.

6. Кошти та майно ФЛАУ

 6.1. Джерелами надходження фінансових коштів, в тому числі валютних є:

 • безповоротна фінансова допомога у вигляді коштів та майна;
 • добровільні пожертвування від членів ФЛАУ, підприємств, організацій, установ, громадських об`єднань, окремих громадян, юридичних та фізичних осіб;
 • членські внески, що надходять від членів ФЛАУ згідно відповідного Положення;
 • коштів або майна, що надходять від основної діяльності, отримання яких не порушує за законодавством України статусу ФЛАУ, як неприбуткової громадської організації;
 • пасивні доходи;
 • дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, що надається таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження таких цін;
 • надходження від діяльності госпрозрахункових установ, організацій та підприємств, створених ФЛАУ;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

6.2.      ФЛАУ може мати у своїй власності спортивні споруди, будинки, житловий фонд, обладнання, реманент, автотранспорт, грошові кошти, цінні папери, інше майно, необхідне для виконання її статутної діяльності.

6.3.      ФЛАУ і усі створенні нею установи та організації ведуть бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі, як то передбачено чинним законодавством.

6.4.      Кошти ФЛАУ знаходяться у її повному розпорядженні та використовуються на її статутну діяльність та утримання штатного апарату. ФЛАУ самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, надання допомоги суб`єктам легкої атлетики, тренерам, спортсменам та іншим працівникам.

7. Припинення діяльності ФЛАУ

 7.1.     ФЛАУ припиняє свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації.

7.2.     Реорганізація ФЛАУ здійснюється на підставі рішення Конференції. Ліквідація ФЛАУ здійснюється на основі рішення Конференції чи рішення суду.

7.3.     Практичну роботу з ліквідації ФЛАУ веде ліквідаційна комісія, яка створюється Конференцією, або судом, що прийняв рішення про припинення діяльності та ліквідацію ФЛАУ.

7.4.     З моменту прийняття рішення про призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження управління ФЛАУ. Порядок і терміни проведення ліквідації визначаються Конференцією.

7.5.     Після розрахунків в установленому порядку з кредиторами та іншими юридичними та фізичними особами, з якими ФЛАУ перебувала в договірних стосунках, майно та кошти можуть бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються до доходу бюджету.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту ФЛАУ.

 8.1.     Внесення змін та доповнень до даного Статуту проводяться виключно за рішенням Конференції ФЛАУ.

8.2.     Про будь-які зміни в Статуті ФЛАУ керівництво ФЛАУ повідомляє Міністерство юстиції України у 5-денний термін.